reglement

Retningslinjer og krav fra offentlige etater

Politiet

Alle arrangement skal meldes til Politiet. 
Behandlingstiden er avhengig av årstid. Du kan sende meldig til politiet via din søknad om arrangement under steg tre. Du kan først sende melding når du har lastet opp karttegning og skrevet risikovurdering.  
Politiet beregner 3-6 ukers behandlingstid avhengig av arrangementets størrelse og årstid. 
Kvalifiseringspunkt for søknad og melding til politiet
Her finner du Politiets forskrifter.
Her finner du Politivedtektene.
E-post: post.sor-trondelag@politiet.no
Telefon: 73 89 90 90

Trøndelag Brann og redningstjeneste

Alle arrangement skal meldes til brann. 
Behandlingstiden er avhengig av årstid. Du kan sende meldig til brann via din søknad om arrangement under steg tre. Du kan først sende melding når du har lastet opp karttegning og skrevet risikovurdering.  
Brann beregner 3-6 ukers behandlingstid avhengig av arrangementets størrelse og årstid. .
Les mer om adkomstveier og kart som skal godkjennes av brannvesen her. 
Her finner du brannvesenets forskrifter.
Øvrige meldingsskjema til Brannvesenet
E-post: postmottak@tbrt.no
Telefon: 72 54 76 00

Parkering

Hvis du har behov bil/tilhenger/buss etc på området på ditt arrangement trenger du en godkjennelse fra politi eller parkeringstillatelse fra Trondheim parkering.  Godkjennelse/tillatelse må ligge synlig i/på kjøretøyet for kontroll av Trondheim parkering.  Det er kun tillatt med kjøretøy som  er en del av arrangementet. Har du et kjøretøy som er en del av arrangementet skal registeringsnummer på bilen legges inn i søknad slik at du kan få tilsendt en parkeringstillatelse. 
Les mer om parkering i Trondheim  på trondheimparkering.no 

Skjenkebevilling

Skjenkebevilling søkes hos Eierskapsenheten, Trondheim Kommune.
Skjenkebevilling blir ikke gitt uten at tillatelse om skjenking er gitt av grunneier.
Det skal i alt legges ved fem vedlegg ved søknad om skjenkebevilling: Godkjenning fra Politiet, Brannvesenet, Mattilsynet, kart over området hvor en ønsker å skjenke, med inntegnet gjerde for hele skjenkeområdet, samt tillatelse til skjenking fra grunneier.
Oversikt over nødvendig dokumentasjon samt status på disse finner du på arrangementets søknadsside (se punkt 1).
Søknadsskjema for skjenkebevilling

Matservering

Om det skal serveres frukt og grønt, kaker, pølser, is, brus, stekes vafler eller grilles ferdigtilberedte hamburgere på kortvarige lokale arrangementer, er det ikke plikt til å melde fra til Mattilsynet på forhånd. Du er likevel omfattet av kravene i matloven og har plikt til å sørge for at organisering og gjennomføringen er slik at hensynet til renhold og hygiene er ivaretatt.
Les mer om kortvarig matservering her.
Utover dette må all matservering meldes til Mattilsynet. Meldingen leveres via skjematjenesten Altinn. Se ellers Mattilsynets nettsider.

Lydnivå

Som en hovedregel bør lydnivå tilpasses det publikum som til en hver tid er til stede. Husk at dette er offentlige rom som skal være til glede for alle i byen. Videre er det viktig å ta hensyn til andre aktører som har sitt daglige virke i nærheten. De som driver handel, kontor og annet må kunne gjennomføre sine oppgaver som normalt. Unntak fra dette må ha spesiell tillatelse.

Trondheim kommune har retningslinjer for å redusere helseskadelig støy fra utendørs høyttalere. Som hovedregel skal utendørs arrangementer holdes mellom klokken 07.00 og 23.00. Utendørs arrangement kvelden før en hverdag anbefales å avslutte innen 21.00.
https://www.trondheim.kommune.no/tema/klima-miljo-og-naring/forurensning/stoy-fra-musikkanlegg-og-hoyttalere/

Miljøhåndboka

Ved bruk av åpne byrom er arrangørene pliktige til å skåne miljøet mest mulig. For mer informasjon og praktiske råd, se Miljøhåndboka på nett.

Trafikk/arbeidsvarsling

Dersom arrangementet påvirker kjøremønster for kjørende, gående eller syklende må det sendes inn arbeidsvarslingsplan. For å utarbeide arbeidsvarslingsplan og må kurs i arbeidsvarsling(kurs 2 for ansvarshavende) være gjennomført. Formålet med arbeidsvarslingsplan er å sikre arbeiderne og trafikanter gjennom å avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe. Det skal gjennom arbeidsvarslingsplan sikres god og bekvem fremkommelighet for gående, syklende, barnevogner, rullestoler og andre i denne gruppen. Ta kontakt med Trondheim Bydrift for m er informasjon om arbeidsvarsling. 

Behov ved paraden, marsj , gateløp at trafikklys blir endret til blinkende gul? 
Ta kontakt med vegtrafikksentralen. 
vts-midt@vegvesen.no

Helligdager

Vi viser til lov om helligdager og helligdagsfred.