Brannvesenets forskrifter

§ 7 – Tiltak ved store arrangementer

Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer.

Ved melding om arrangementer kan kommunen kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør.

Kommunestyret selv kan gi lokale forskrifter med nærmere bestemmelser om meldeplikten.
Brannvesenet


Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
§ 8-2 - Bruk av ild utendørs

"Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs under slike forhold eller på slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt."

Forutsetninger
Trondheim brann og redningstjeneste gir tillatelse på følgende vilkår:
- Det må benyttes fakler som er minst mulig gnistdannende.
- Faklene må ikke benyttes i sterk vind - værforbehold må tas.
- Ved avslutning av arrangementet må det foretas fullstendig avslokking, og oppsamling (i ubrennbart fat og lignende).
- Ansvarlig for arrangementet er *.
- Politiets tillatelse må innhentes.
Trondheim brann og redingstjeneste forutsetter at de brukte faklene blir håndtert på en forsvarlig måte etter bruk, slik at brann ikke oppstår.