MIDTBYREGNSKAP 2021

Sist endret 08.03.2022

Midtbyregnskapet er en årlig tilstandsrapport for Midtbyen i Trondheim, med brukerundersøkelser og tallmateriale samlet inn av Trondheim Kommune, Midtbyen Management AS og Næringsforeningen i Trondheimsregionen.
2021-utgaven er den 7. i rekken.
INNHOLDSFORTEGNELSE (klikkbar)
Når vi i dette Midtbyregnskapet bruker begrepet Midtbyen, mener vi området innenfor elveslyngen.

FORORD:

MIDTBYENS HJERTE
OG SMERTE

Strategisk samarbeidsforum for Midtbyen ønsker med Midtbyregnskap for 2021 å vise hvordan vi har jobbet mot visjonen om et attraktivt og levende bysentrum i Trondheim, og mot målet om en økonomisk vital og miljømessig god Midtby, til tross for koronapandemien.

Midtbyregnskapet er en felles faktabase for handelsstanden, gårdeiere og kommunen som viser utviklingen over tid. For sjette gang lages denne statusrapporten, som gir et enda bedre grunnlag for en ytterligere styrking av innsatsen for bykjernen vår.

Koronaåret 2021 har vært utfordrende for de fleste av oss, men kanskje spesielt for Midtbyen, og særlig kultur- og serveringsaktørene. Økonomiske kompensasjonsordninger fra Staten har hjulpet mange, men ulike nasjonale og lokale restriksjoner gjorde året uforutsigbart for de fleste. Det startet med en krevende vår – preget av hjemmekontor, mindre bruk av kollektivtransport og færre folk i byen enn et normalår. Mange arrangementer og festivaler ble avlyst. Våren ble imidlertid avløst av en god sommer – igjen kom det mange kjøpesterke norske turister til byen vår.

NYE BUTIKKER, SERVERINGSSTEDER OG LEVENDE BYGATER

Selv om flere virksomheter har lagt ned i løpet av året, har Midtbyen i 2021 også fått flere nye butikker, blant annet kjente merkevarekjeder som Bergans og David-Andersen. I juni åpnet Illums Bolighus i nye Mercurgården. Det tidligere handlesenteret er revitalisert med nye kontorlokaler oppover i etasjene og det nye serveringsstedet Grafen ut mot Kongens gate. Britannia hotel er fortsatt et stort trekkplaster i Midtbyen.

Nye Peter Egges plass hadde offisiell åpning i september. Den oppgraderte plassen mellom hovedbiblioteket og Digs har fått uteservering, et flott gategulv, kunst og lekestativ for små barn. Byrommet var også en av to “levende bygater” denne høsten. Peter Egges plass  klatret mest av byrommene som var med i bylivsundesøkelsen Folk i byen – og er mye bedre likt enn tidligere år. Det er også et av byrommene hvor færrest er plaget av støy, og hvor de aller fleste ville latt et barn på seks år leke fritt. Generelt er de byrommene som er best likt, år etter år, steder med blomster og trær, flotte bygninger, lite trafikk og mye utsikt.

DET ER BARE EN FASE

I november åpnet det store kunsthuset Kjøpmannsgata Ung Kunst, K.U.K. Det ble en storslått åpning med både dronning Sonja og to av verdens fremste kunstnere til stede.  Åpningsutstillingen i Trondheims største private kunsthus fikk passende nok tittelen «It’s just a Phase/Det er bare en fase», i regi av kunstnerduoen Elmgreen & Dragset, og danske Rhea Dall. I samme kompleks flyttet også det kommunale Arrangementskontoret, Byantikvaren og Byarkitekten, og restauranten Gubalari, inn.

I 2021 var også året destinasjonsselskapet Visit Trondheim og sentrumsforeningen Midtbyen Management ble slått sammen. Det skal styrke attraksjonsverdien og markedsføringskraften, lokalt, regional, nasjonalt og etterhvert også internasjonalt. I dag eies Midtbyen Management AS av Trondheim Gårdeierforening AS, Samarbeidsgruppen Midtby`n, Visit Trondheim og Trondheim kommune.

MAT, DRIKKE OG GJESTFRIHET I VERDENSKLASSE

I oktober slo kommunen og næringslivet på stortromma og inviterte til tre uker lang gjenåpningsfest. I desember ble et stort og flott julemarked gjennomført på Torvet, med en ny, stor attraksjon, pariserhjulet, der du kunne se utover hele Midtbyen. Så gikk smittetallene opp mot slutten av året, og det ble bråbrems i julebordssesongen da det ble innført nasjonal skjenkestopp like før jul. Julemarkedet ble likevel gjennomført med koronarestriksjoner i kafélavvoen og ved arrangementene.

Ved inngangen til 2022 forbereder restaurantene og serveringsbransjen i Midtbyen seg på å være europeisk matregion – med lokale råvarer fra hele Trøndelag. Reinsdyr fra Røros, sjøkreps fra Hitra og ferske grønnsaker året rundt. Det trønderske matfatet er unikt og inspirerer kokker i verdensklasse. Kombinasjonen av råvarer og den trønderske gjestfriheten har nå gjort Trondheim og Trøndelag, som første region i Norge, til European Region of Gastronomy 2022. Vi gleder oss til å smake!

Einar Aassved Hansen og Kristian Dahlberg Hauge
på vegne av strategisk samarbeidsforum for Midtbyen

Tilbake til innholdsfortegnelsen ↑

HVERDAGSBYEN

4 775

bosatte i Midtbyen
(Inkl. studenter er tallet over 6 000)

↑ Opp 0,9 % fra 2020

18 350

ansatte i Midtbyen
med hovedarbeidsforhold i Midtbyen

↓ Ned 5,8 % fra 2020

Foto: Glen Musk

Bosatte i Midtbyen

4 828 var bosatt i Midtbyen i januar 2022, ifølge folkeregisteret. Det bor 53 flere i Midtbyen enn på samme tid i 2021. Befolkningsveksten det siste tiåret er på 800 personer. Disse tallene omfatter kun personer med folkeregistrert adresse i Midtbyen. En del studenter bor i Midtbyen uten å ha registrert adresse der. I en kartlegging av studenters bosted i 2013 ble det registrert 1 964 studenter med studieadresse i Midtbyen. Av disse hadde minst 1 316 hjemstedsadresse i en annen kommune. Antall studenter som bor i Midtbyen og som er folkeregistrert et annet sted er derfor trolig et sted mellom 1 300 og 2 000. Et større antall uregistrerte bosatte, som følge av hyblifisering, gjør at boligbygging i Midtbyen ikke har en sterk sammenheng med befolkningsoppgang eller -nedgang. Vi kan anta at antall bosatte i Midtbyen er godt over 6 000 personer inkludert studentene.

Ansatte i Midtbyen

Cirka 18 350 personer hadde sitt hovedarbeidsforhold i Midtbyen i 2021. Dette er en nedgang fra 2020 på litt over 1 000 personer. Nedgangen er størst i de bransjene som er hardest rammet av koronatiltakene, som servering, detaljhandel og kultur/underholdning.

I tillegg til de ansatte i Midtbyen er det cirka 5 850 som har sitt hovedarbeidsforhold på Brattøra. Antallet ansatte på Brattøra har økt med over 1000 personer siden 2019.

Kilde: Folkeregisteret januar 2009-2022

Tilbake til innholdsfortegnelsen ↑

REISER TIL BYEN

54 000

totalt antall reiser til Midtbyen
↑ Opp 8 % fra 2020
↓ Ned 13 % fra 2019

25 000

kom med bil til Midtbyen
↑ Opp 10 % fra 2020
↓ Ned 4 % fra i 2019

16 000

reiste kollektivt til Midtbyen
↑ Opp 17 % fra 2020
↓ Ned 26 % fra 2019

5 000

syklet til Midtbyen
↓ Ned 6 % fra 2020
↓ Ned 19 % fra 2019

6 200

gikk eller løp til Midtbyen
→ Samme som i 2020
↓ Ned 9 % fra 2019

1 800

Bruker andre reisemidler til Midtbyen, f.eks elsparkesykler
↑ Opp 20 % fra 2020
↑ Opp fra 45 % 2019

Foto: AtB AS
Miljøpakken gjennomførte i september 2020 en undersøkelse blant annet for å kartlegge reisemønster i en situasjon med koronabekjempelse. 

997 personer i Trondheim kommune ble intervjuet og 3 054 reiser ble registrert, herav 449 reiser til Midtbyen. Resultatene fra reisevaneundersøkelsen gir et bilde av situasjonen i september 2020:

35 % av reisene var med bil
35 % gikk eller løp
13 % syklet
17 % reiste kollektivt. 

Sammenlignet med tall fra den årlige reisevaneundersøkelsen for Trondheim, er andelen som reiser kollektivt betydelig lavere, mens andelene som kjører bil, går eller sykler er noe høyere. Vanligste formål med reisene til Midtbyen:

27 % fritidsreiser
24 % arbeidsreiser
22 % handels- og servicereiser

Fordelingen er relativt lik de årlige
reisevaneundersøkelsene. 

ENDRING I ANTALL REISER

I et normalt år reiser nærmere 60 000 personer daglig til Midtbyen. Et av de viktigste virkemidlene for å bekjempe koronaviruset er å begrense reiser og folkeansamlinger, noe som har redusert antall reiser til Midtbyen. Antall daglige reiser gjennom pandemien varierer derfor veldig i takt med graden av smitteverntiltak. Ved å se på reisetall fra AtB, ulike trafikkregistreringsstasjoner langs veiene, og andre tellepunkter kan vi estimere en trafikkendring. Aktiviteten i 2021 er lavere enn før koronapandemien, men noe høyere enn i 2020. Grovt anslått øker antall daglige reiser til Midtbyen fra 50 000 til 54 000 i 2021.

Biltrafikk

Biltrafikken på enkelte veier inn mot Midtbyen ble redusert med mellom 9 og 12 % i 2020. Sammenligner vi 2021 med 2020 øker trafikken forbi målepunktene rundt Midtbyen med 8 til 9 %, men trafikken er mellom 4 og 5 % lavere enn i 2019. Basert på dette beregnes antall reisende med bil inn til Midtbyen å være nærmere 25 000 daglig i 2021.

Kollektivreisende

I 2020 forsvant nærmere hver tredje kollektivreisende til Midtbyen. I 2021 er antall kollektivreisende høyere enn i 2020, men fremdeles lavere enn i 2019. Det estimeres at antall kollektivreisende til Midtbyen daglig øker med 17 % til 16 000 i 2021.

Syklende

Antall som sykler påvirkes også av koronarestriksjoner. Tellepunktet på Svingbrua viser 10 % færre syklister i 2021 enn i 2020. De årlige manuelle tellingene av gående og syklende som gjennomføres i september viser omtrent like mange syklende som i 2020. Antall daglige syklister vurderes derfor å være noe lavere i 2021 enn i 2020; 5 000 daglige syklister i 2021.

Gående

I RVU for 2020 er antall turer til fots som tidligere år. De årlige manuelle tellingene av gående og syklende som gjennomføres i september viste omtrent like mange gående som i 2020. Antall som går til Midtbyen daglig i 2021 beregnes til 6 200, det samme som i 2020.

Andre reisemåter

Årets manuelle tellinger i september viste en betydelig vekst i antall elsparkesykler. Ofte erstatter sparkesykler turer til fots, eller i noen tilfeller sykkelturer. Derfor antas antall andre reisemåter å øke fra 1 500 til 1 800.

Kilde:
Trondheim Kommune

Tilbake til innholdsfortegnelsen ↑

HANDEL OG TRANSPORT

Hvilke reiseformer bidrar mest til handelsomsetningen i Midtbyen?

75 %

av handelsreisene er med miljøvennlige transportmidler (2020)

57 %

av handelsomsetningen kommer fra de som går, sykler eller reiser kollektivt (2020)

24 %

av handelsreisene er med bil (2020)

43 %

av handelsomsetningen kommer fra bilister og bilpassasjerer (2020)

Foto: Glen Musk
Handlende i Midtbyen reiser mer miljøvennlig enn handlende i andre områder av byen, i følge en undersøkelse fra 2020. Den viste en nedgang i omsetning fra kollektivreisende som følge av koronasituasjonen. Samtidig ser vi en betydelig vekst i omsetning fra syklende. Undersøkelsen er gjennomført i oktober 2020. 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Midtbyen Management og Miljøpakken gjennomfører regelmessig en undersøkelse av reisemidlenes betydning for handelsomsetning i ulike handelsområder i Trondheim. 

For å få et samlet bilde av de ulike trafikantenes pengebruk er det nødvendig både å kjenne til hvor mange som bruker ulike transportmidler ved handel, hvor mye henholdsvis gående, syklende, kollektivreisende og kjørende handler for på hver tur, og til sist hvor ofte de ulike trafikantgruppene gjør tilsvarende handleturer. 

De som kommer med sykkel til Midtbyen handler for rundt 740 kroner per handletur i 2020. Dette er betydelig mer enn i 2017, hvor syklende handlet for rundt 350 kroner per tur. Folk som går eller reiser kollektivt handler for henholdsvis 430 og 390 kroner per handletur, noe som er litt høyere enn i 2017. Felles for disse er at de handler oftere enn bilister. De som kommer med bil til Midtbyen handler i gjennomsnitt for 800 kroner per handletur og de handler cirka hver tredje dag. I 2017 handlet bilistene for 870 kroner per handletur. 

METODEN

Undersøkelsen bygger på at 1 000 personer over 14 år bosatt i Trondheim er intervjuet på telefon om sine handelsreiser foregående dag (fordelt mandag-lørdag). Under er reisene i undersøkelsen fordelt på reisemiddel og handlested. Basert på pengebruk per tur og antall turer til de respektive reiseformålene, kan vi beregne hvor stor andel av omsetningen i hvert av handelsområdene som de ulike trafikantene bidrar med.

Trykk på bildene for større grafer.

Kilde: Handels- og transportanalyse for Trondheim/Sentio Research Group fra oktober 2020.

Tilbake til innholdsfortegnelsen ↑

REISE- OG KULTURLIVET

183 882

Antall besøkende i Nidarosdomen
(Tellermåling inkl. gudstjenester)
↑ Opp 4 % fra 2020
↓ Ned 53 % fra 2019

(Inkl. besøkende til konserter og kirkelige handlinger som ikke løser billett hos NDR)

56 004

Antall besøkende på museene i Midtbyen (inkl. Rockheim)
↓ Ned 6 % fra 2020
↓ Ned 44 % fra 2019

(Merk: Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum har vært stengt)

22 320

Antall besøkende på Trøndelag Teater
↓ Ned 49 % fra 2020
↓ Ned 76 % fra 2019

350 148

Antall kinogjengere i Midtbyen
↑ Opp 16 % fra 2020
↓ Ned 48 % fra 2019

(Kun 3 380 ved Cinemateket, som
var delvis stengt pga ombygging)

Utsikt fra taket av Nidarosdomen

2021 har igjen vært et år med både opp- og nedturer. Reise- og kulturlivet har gjennom hele året vært preget av til dels strenge coronarestriksjoner og dermed reduksjon i aktiviteter og antall personer som kunne være samlet. Lettelser i restriksjoner ble avløst av nye innstramminger når smitten økte igjen. Spesielt kulturlivet har hatt det svært krevende når det gjaldt å tilpasse seg nasjonale og lokale retningslinjer og påbud.

Sjøfartsmuseet. Foto: Wil Lee-Wright

Midtbyen fikk heldigvis en sterk sommer med mange norske turister og godt belegg på hotellene og restaurantene samt gode tall for handelsnæringen. Noen av de større arrangement kunne gjennomføres, dog med færre besøkende, som Trøndersk Matfestival, Bryggerifestivalen og Olavsfest. I oktober ble gjenåpningsfesten «Endelig folkeliv og leven» arrangert, hvor bl.a. Åge Alexandersen spilte gratis konsert foran 8 000 publikummere på Torvet, før en oppblomstring av smittetall satte en demper på årets Julemarked og julebordsesongen.

Hotellene i byen opplevde etter sommeren økt forretningstrafikk med seminarer og konferanser på ukedagene. Hotellkapasitet på markedet var redusert pga at flere hoteller fungerte som karantene- og isolasjonshoteller.

Klikk for større bilde
Klikk for større tabell

2019 er basert på SSB statistikk og inkluderer ferie/fritid, yrkestrafikk og kurs/konferanser. 2020 er basert på ny SSB statistikk og inkluderer i tillegg campingplasser, hytter og vandrehjem (alle kommersielle overnattinger). Statistikkgrunnlaget er blitt endret. Nedgangen for hotellene i Trondheim er betydelig større.

Kilder:
SSB, Trondheim Havn, NDR, MiST, Trøndelag Teater, Trondheim Kino.

Tilbake til innholdsfortegnelsen ↑

FOLK I BYEN

281

Antall utendørs arrangement 2021
(eks standplasser)
↑ Opp 3 % fra 2020
↓ Ned 71 % i 2019

1285

Antall standplasser
(kommersielt salg /
ideelle organisasjoner
↑ Opp 37 % fra 2020
↓ Ned 20 % fra 2019

Nordre gate

11 607

passeringer i snitt per dag i 2021.
↓ Ned 17 % fra 2020

Nordre gate – lørdager

17 095

passeringer i snitt på lørdager
i sommerhalvåret 2021
↓ Ned 13 % fra 2020

Thomas Angells gate

7241

passeringer i snitt per dag i 2021.
↓ Ned 9 % fra 2020

Foto: Glen Musk

Besøkende i gågatene

I de to største gågatene i Midtbyen er det montert automatiske tellere, to i Nordre gate og to i Thomas Angells gate. Disse registrerer gående og syklende hver dag hele året og gir en indikasjon på antall passeringer/aktivitet i byen. 

I 2021 ble det registrert i gjennomsnitt 11 607 gående og syklende per dag i Nordre gate, og 7 241 i Thomas Angells gate. Gjennomsnittlig antall passeringer på en lørdag i sommerhalvåret (01.04-30.09) i Nordre gate er 17 095. 

Uteservering

I 2021 var det totalt 97 uteserveringer i Midtbyen, 5 av disse ble etablert det året, mens 4 la ned. I 2020 var det totalt 94 uteserveringer i Midtbyen, 6 av disse var nyetableringer det året.

Torvhandel / gatesalg

I 2021 var det 3 faste plasser til torvhandlere i Kongens gate i Trondheim. 5 frukt- fisk og ostehandlere sto i perioder, og det var 1 plass til foodtruck og 3 til matvogner.

Trykk på grafen for større bilde. Grafen over viser antall personer som er registrert i Midtbyen i 2021, sammenlignet med 2020 og 2019.

Kilde: Midtbyen Management / Trondheim Kommune / IMAS-tellere i Thomas Angells gate og Nordre gate

Tilbake til innholdsfortegnelsen ↑

FOLK I BYROMMENE

Nordre gate

Nordre gate 4-10 er best likte byrom med 7,8/10 på omgivelsescore

26 000

syklet eller gikk over Torvet
fra kl. 08.00 til 22.00
↓ Ned 33 % fra 2020
↓ Ned 13 % fra 2019

Foto: Terese Samuelsen
Nordre gate er Midtbyens best likte byrom og Torvet er byrommet med flest folk.

Åtte av de 20 byrommene i Bylivsregistreringen 7. september 2021 ligger i Midtbyen. Studenter ved NTNU talte, observerte og intervjuet folk i byrommene mellom kl. 08.00 og 22.00. Resultatene fra bylivsregistreringen forteller blant annet hvor i byen folk trives, hva folk savner i byrommene, og hvor mange som går og sykler gjennom byrommene.

NTNU-studentene intervjuet til sammen nesten 400 mennesker i Midtbyens åtte byrom denne dagen. Både koronavirus og regnvær gjorde at det ble intervjuet, talt og registrert færre folk enn tidligere år. Byrommene Torvet og Nordre gate (4-10) har en høy andel stående og nødvendig aktivitet på grunn av valgboder knyttet til Stortingsvalget 13. september. 

Nordre gate. Foto: Terese Samuelsen

Det best likte byrommet er Nordre gate (4-10). Her er det og flest som oppholder seg. Som tidligere år setter folk mest pris på den grønne og bilfrie gågata. Over 90 prosent av de som beveger seg gjennom byrommet er fotgjengere.

Stiftsgårdsparken. Foto: Terese Samuelsen

Stiftsgårdsparken er også godt likt, og er et av byrommene hvor folk er minst plaget av støy. Dette er byrommet med færrest gående og syklende.

Peter Egges plass. Foto: Terese Samuelsen

Peter Egges plass er nylig opprustet, og i september åpnet Barnas torg. De aller fleste ville latt et barn på seks år leke fritt i byrommet, og veldig få er plaget av støy. Folk setter pris på rennende vann og sitteplasser, og omgivelsene er mye bedre likt enn sist det ble gjennomført intervjuer.

Cicignons plass. Foto: Terese Samuelsen

Trær og blomster gjør at folk trives på Cicignons plass. Mange av de som oppholdt seg i byrommet satt på Egon sin uteservering, under tak. De aller fleste som beveger seg gjennom byrommet er gående, og kun 5 prosent er syklister og elsparkesyklister.

Folk liker byggene og utsikten i byrommet Bybroparken. Dette er det byrommet hvor færrest folk ville latt et barn på seks år leke fritt. Mange av de som beveger seg gjennom byrommet er på tur.

I byrommet Ravnkloa setter folk mest pris på båtene og nærhet til kanalen. Folk liker omgivelsene i byrommet dårligere enn i 2020. Dette kan skyldes arbeidet knyttet til bygging av sykkelveg i Fjordgata. Fra tidligere år vet vi at folk ikke gir høye poengsummer til byrom hvor det pågår anleggsarbeid.

Torvet. Foto: Terese Samuelsen

Torvet er, som i 2020, byrommet med desidert flest gående og syklende. Folk setter mest pris på den store, åpne plassen med alle sitteplassene. Men, det er færre som oppholder seg på Torvet, og byrommet er ikke like godt likt som i 2020. Folk savner mer grønt, lek og aktivitet i byrommet. Selv om byrommet er nytt og flott, føles det kanskje litt stort og tomt i dårlig vær.

I Munkegata (50-62) setter folk mest pris på trærne og arkitekturen. De aller fleste som beveger seg gjennom byrommet er på handle- eller kafétur. Dette er det byrommet i Midtbyen som er lavest rangert basert på folk sine opplevelser av omgivelsene. For økt bruk av byrommet ønsker folk seg redusert trafikk og parkering, og flere sitteplasser.

* Tellingene har foregått i fem minutter hver hele time, og deretter ganget opp antallet slik at det gir et inntrykk av hvor mange som beveger seg der i løpet av hver time.
Når dette blir lagt sammen får vi et tall som sier noe om hvor mange som beveger seg der i løpet av en hel dag. 

* Bybroparken:
Mangelfulle data gjør at oppholdsregistreringer og trafikktellinger ikke er med.

Kilde:

Folk i byen: Bylivsundersøkelsen 7. september 2021
Utarbeidet av Byplankontoret i Trondheim kommune.

Tilbake til innholdsfortegnelsen ↑

HANDLEVANER I MIDTBYEN

18 %

foretrekker Midtbyen når de skal handle

↑ I 2019 var tallet 15 %

48 %

Foretrekker en kombinasjon av Midtbyen
og andre handelsområder

↑ I 2019 var tallet 46 %

29 %

Handler i Midtbyen ukentlig

↑ I 2019 var tallet 27 %

Kvinner foretrekker fremdeles Midtbyen i større grad enn menn som handlested. Andelen som prefererer Midtbyen er klart høyest hos de unge og lavest hos de eldste.

Blant de som handler i Midtbyen er det høy tilfredshet med servicenivået. Handlemiljø er stadig viktigere for de som foretrekker å handle i Midtbyen. For de som bor i randsonen til Trondheim er utvalget av butikker i Midtbyen viktigste årsak til å legge handleturen her.

Biltilgjengelighet og parkeringsmuligheter er viktig for de som foretrekker å handle utenfor Midtbyen, men mindre viktig for de som velger Midtbyen. I sum mener hele seks av ti i Trondheim at parkeringsmuligheter er viktig for valg av handlested. For bosatte i randkommunene gjelder dette åtte av ti. Dette er nok påvirket av koronasituasjonen hvor folk i store deler av 2021 ble anbefalt å ikke ta buss.

Fakta om undersøkelsen

Handlevaneundersøkelsen for 2021 er utført i november av Norfakta markedsanalyse AS på vegne av Trondheim kommune, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Midtbyen Management.

Kilde: Handlevaneundersøkelse november 2021 / Norfakta

Tilbake til innholdsfortegnelsen ↑

OMSETNINGSINDIKATOR FOR MIDTBYEN

+6,2 %

Total omsetningsendring sammenlignet med 2020.

Største oppgang per varegruppe:

FRISØR

+14,2 %

Største nedgang per varegruppe:

SPORT

– 4,7 %

Olav Tryggvasons gate. Foto: Miriam Haug

Midtbyen Management har etablert en frivillig omsetningsindikator for samarbeidspartnere (medlemmer) som driver varehandel eller serveringsvirksomhet i Midtbyen. Tallene er basert på omsetning fra 79 medlemmer i ulike bransjer, og inneholder ikke tall fra netthandel.

Indikatoren er nyttig å bruke ettersom Trondheimsindeksen først kommer med det totale bildet for omsetningen i Midtbyen et halvt år på etterskudd. Det vil si at vi får fasiten på totalomsetningen for handel, service og servering i Midtbyen for 2021 først i juni 2022.

Trykk for større graf

Kilde:
Midtbyen Management (Omsetningsindikator basert på tall fra 79 medlemmer, inneholder ikke tall fra netthandel).

Tilbake til innholdsfortegnelsen ↑

TRONDHEIMSINDEKSEN

Total omsetning for Midtbyen inkl. Brattøra for 2020

4,4

milliarder kroner,
hvorav handel 2,9 mrd,
service og tjenester 0,5 mrd,
servering 1,0 mrd.

Omsetning handel, service og servering i Midtbyen*

Omsetningen i Midtbyen falt med 1,2 milliarder kroner, tilsvarende 21,5 %, i 2020 som følge av endrede handlemønster under koronapandemien og restriksjoner på service og tjenester, samt serveringsnæringen. Dette til tross for at de to første månedene i 2020 før korona så gode ut.  Trondheim som helhet økte sin omsetning med 972 millioner kroner i 2020, tilsvarende 2,9 %. Midtbyens markedsandel sank fra 17,4 % i 2019 til 13,3 % i 2020. I Midtbyen falt omsetningen i 2020 med 61 % for Service og Tjenester, 24 % for servering og 12 % for Klær, sko og reiseeffekter. For de øvrige handelskategorier var omsetningen stabil.

Handel i Midtbyen viser første halvår 2021 12 % fremgang målt mot første halvår 2020, og da kun 1 % ned målt mot første halvår 2019. Målt mot første halvår 2019 har Vinmonopolet økt sin omsetning med 116 %, Sport og fritid med 17 %, og Hus og hjem har økt med 9 %. Kategorien klær, sko og reiseeffekter viser 15 % nedgang første halvår 2021 målt mot første halvår 2019. For Service og tjenester, samt servering har vi ikke halvårstall pr 31.06.2021.

* Vi har kun fått tilgang til halvårsomsetning pr 31.06.2021 for handel, ikke for de andre kategorier. Derfor er alle tabeller kun til og med 2020. Grunnet endring av bransjegrupper som er tatt i bakgrunnsdata fra SSB er det et brudd i linjen i 2017. Tallene er ikke justert for konsumprisindex.

Butikker og serveringssteder

Midtbyen hadde 55 færre butikker og 12 færre serveringssteder ved inngangen av 2021 enn i 2016. Serveringssteder inkluderer restaurant, kafé, gatekjøkken, pub og bar. I løpet av 2020 har omsetningen for butikkene og serveringen i Midtbyen hatt en betydelig nedgang, hovedsakelig grunnet koronasituasjonen fra og med 12. mars 2020.

Områdene Solsiden og Bakklandet med mange kafeer og restauranter regnes ikke som del av Midtbyen i denne statistikken. Resten av byen har og opplevd en nedgang i tallet på butikker og serveringssteder. En ny måte å registrere virksomheter på i 2016 gjør at antallet ikke er direkte sammenlignbart med årene før. Det markerer vi med et brudd i diagrammet mellom 2015 og 2016.

Kilde: SSB/Trondheim Kommunes bedriftsregister.

Tilbake til innholdsfortegnelsen ↑

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD

71 %

Tilfredshet med renhold i gater i Midtbyen
→ Stabilt som i 2020

68 %

Tilfredshet med tømming av søppelbøtter og rydding i Midtbyen
↑ Økning på 1 % fra 2020

74 %

Tilfredshet med renhold i gågater, torg og plasser i Midtbyen
↓ Nedgang på 3 % fra 2020

75 %

Tilfredshet med vedlikehold i gågater, torg og plasser i Midtbyen
↓ Nedgang på 3 % fra 2020

Foto: Merete Mauland
Undersøkelse viser en kraftig økning i tilfredshet med sommervedlikeholdet fra 2012 til 2015, og etter dette har tilfredsheten stabilisert seg.

Tilfredsheten på renhold i gater er på samme nivå som i fjor, og tilfredsheten på tømming av søppelbøtter og rydding viser en økning på en prosent. Tilfredsheten for renhold i gågater, torg og plasser viser en nedgang på tre prosent. Vedlikehold i gågater, torg og plasser i Midtbyen viser en nedgang på tre prosent.

Byrom i Midtbyen

Trondheim bydrift i Trondheim kommune har siden 1994 spurt innbyggerne hva de synes om tjenestene enheten har ansvar for. 

Brukerundersøkelsen viser blant annet hva innbyggerne i Trondheim mener om renhold og vedlikehold av byrom i Midtbyen. Renhold i gater, tømming av søppelbøtter og rydding, renhold i gågater, torg og plasser, og vedlikehold i gågater, torg og plasser. 

Fakta om undersøkelsen 

Årets undersøkelse er basert på spørreskjema fra tidligere år, og det blir gjort sammenligninger hvor dette er hensiktsmessig. Datainnsamlingen foregikk per telefon i Norfaktas lokaler i Trondheim i uke 42 i oktober 2021. Norfakta intervjuet 500 personer i Trondheim kommune, som var 15 år eller eldre. 

Kilde:
Brukerundersøkelse Trondheim bydrift høsten 2021.
Gjennomført av Norfakta markedsanalyse AS, oktober 2021

Tilbake til innholdsfortegnelsen ↑

LUFTA I MIDTBYEN

2 døgn

med for mye svevestøv

1/2

Mengden NO2 (indikator for eksos og fyring) er nær halvert i løpet av ti år, og er nå omtrent halvparten av lovens maksgrense.

Antall døgn med for mye PM10 (svevestøv fra veislitasje og fyring) stupte fra 2012 til 2015 og har siden vært på et stabilt lavt nivå. I 2021 skyldes de to overskridelsene oppvirvling av vegstøv ifm tørre perioder i starten og slutten av piggdekksesongen.

Utsikt fra taket av Trondheim Torv under Julemarkedet 2021. Foto: Mykola Ksenofontov
Bybakgrunnsstasjonen på taket av Trondheim Torg viser at luftkvaliteten i Midtbyen har vært god de siste fem årene. 

For svevestøv (mikroskopisk støv fra veislitasje, eksos og fyring) tillater forurensningsforskriften maks 30 døgn per år over en gitt grenseverdi (50 µg/m3): Målingene fra Torget viser mindre enn tre døgn per år de siste åtte årene. I 2021 var det null døgn over grenseverdien på Torget. Også i umiddelbar nærhet av Elgesetergate har det vært færre enn fem døgn over grenseverdien etter 2014. i 2021 var det to døgn.

For NO2 (en gass fra eksos og røyk) stiller forurensningsforskriften krav til at gjennomsnittet gjennom året skal være maks 40 µg/m3. På Torget har årsmiddelverdien vært under 30 µg/m3 etter 2010, under 25 etter 2013 og under 20 etter 2019. Rett ved Elgesetergate har årsmiddelverdien vært under 40 µg/m3 etter 2012, under 35 etter 2013 og under 30 etter 2019. I 2020 sank denne drastisk til under 20, mye på grunn av redusert trafikk i forbindelse med Covid-19 pandemien. NO2-veriden har holdt seg lav også gjennom 2021.

Hovedårsakene til at lufta i Midtbyen og byen forøvrig har blitt mye renere de siste årene er bedre renhold og støvdemping av hovedvegnettet, økt kollektivtrafikk, nullvekst i personbiltrafikken, økende elbilandel, synkende piggdekkandel og sist men ikke minst – flere syklende og gående.

Kilde: Målestasjon nær Torvet/Trondheim kommune

Figur 1: Antall døgn med mer enn 50 mikrogram svevestøv (PM10) per kubikkmeter luft på Torget og i Elgesetergate. Utviklingen har vært svært god siden 2013 og forurensningsforskriftens krav overholdes med god margin. Merk at kravet ble skjerpet fra 1.1.2016. Det kommer også nye innskjerpinger fra 1. januar 2022.

Figur 2:  Årsmiddelverdi av NO2 (målt i mikrogram per kubikkmeter luft).  Utviklingen er god og forurensningsforskriftens krav overholdes med god margin.

Se ellers månedsrapporter for flere detaljer, eller årsrapporter for flere figurer og lengre tidsserier, du finner dem her.

Tilbake til innholdsfortegnelsen ↑

PARKERING I MIDTBYEN

907

offentlige parkeringsplasser på gateplan

↓ Ned -7,8 % fra 2020

1 528

parkeringsplasser i parkeringshus

→ Samme som i 2020

1 335

sykkelparkeringsplasser

Sykkelstativ med tak: 48
Sykkelstativ uten tak: 1260
Sykkelbokser: 27

↑ Opp 2,5 % fra 2020

Parkeringshus i Midtbyen

I tillegg til de offentlige plassene på og langs vei, er det kapasitet i parkeringshus i Midtbyen. Tabellen under viser kapasiteten i offentlig tilgjengelige parkeringshus i Midtbyen. Gjennomsnittlig parkeringstid i Trondheim kommune ut i fra data hentet fra Trondheim parkeringsapp SmartPark er ca. 97 minutter.

Kilde: Trondheim Parkering/Miljøpakken

Tilbake til innholdsfortegnelsen ↑

BIDRAGSYTERE

Styringsgruppe/utgiver

Strategisk samarbeidsforum for Midtbyen ved Trondheim kommune, Midtbyen Management og Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Samarbeidsgruppe

Kirsten Schultz – Midtbyen Management

Børge Beisvåg – Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Hans Kringstad og Baard Marstrand – Miljøpakken

Mari Hage Basberg og Mari Mathisen Fasting – Byutvikling i Trondheim kommune

Knut Johan VikEierskapsenheten i Trondheim kommune

Til toppen ↑

Foto, Torvet: Berre

Fotokredit toppbilde
Buss foran Nidarosdomen: AtB AS
Butikklokale: Therese Holmen
Blomsterbroen: Merete Mauland
Restaurant: Marius Rua